กำลังรับสมัคร

พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี รับสมัครผู้จบชั้น ม.๖ และ ปวส.,อนุปริญญา เข้าเรียนเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตร ๔ ปี และเทียบโอน ๒ ปี ติดต่อที่ผู้ประสานงาน เบอร์โทร. 087-519-3955Google

Sunday, 16 January 2011

สัปดาห์ที่ 9 : กระบวนการทางการเมืองกระบวนการทางการเมือง

(Political Process)


ครอบคลุมหัวข้อย่อยต่อไปนี้:

1.รูปแบบของรัฐบาล
2.พรรคการเมือง
3. กลุ่มกดดัน
4.ระบบราชการ

 -------------------------------

รูปแบบของรัฐบาล(Government)

-รัฐบาลแบบรัฐสภา (Parliamentary Government)

แม่แบบคือระบบของอังกฤษ

 -รัฐบาลแบบประธานาธิบดี(Presidential Government)

แม่แบบคือระบบของสหรัฐอเมริกา

 ---------------------------------

พรรคการเมือง(Political Party)

-ความหมายของพรรคการเมือง

-กำเนิดของพรรคการเมือง

1.ทฤษฎีสถาบัน

2.ทฤษฎีประวัติศาสตร์และสถานการณ์

3.ทฤษฎีพัฒนาการ-องค์การของพรรคการเมือง

1.การจัดรูปองค์การของพรรค

2.กลไกของพรรค

3.นโยบายของพรรค

4. การเงินของพรรค

5. การประชุมพรรค

-หน้าที่ของพรรคการเมือง

1.ประกาศนโยบายของพรรค

2.ส่งผู้แทนพรรคสมัครรับเลือกตั้ง

3. เป็นรัฐบาลเมื่อได้คะแนนเสียงข้างมาก

4. เป็นฝ่ายค้านเมื่อได้คะแนนเสียงข้างน้อย

5.ประสานระหว่างกลุ่มผลประโยชน์

-การแบ่งพรรคการเมือง

1.ระบบพรรคเดียว

(One Party System)

2. ระบบสองพรรค

(Two Party System)

3.ระบบหลายพรรค

(Multi-Party System

-จำนวนพรรคการเมือง

นักการเมืองกับข้าราชการประจำ

-ข้าราชการหรือข้ารัฐการ ต้องเป็นกลางทางการเมือง
-----------------------------------------

กลุ่มกดดัน
(Pressure Group)

กลุ่มบุคคลที่พยายามรักษาและทรงไว้ซึ่งอำนาจทางการเมืองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ

-กำเนิดของกลุ่มกดดัน

แยกการรวมกลุ่มเป็น 3 ประเภท

-ประเภทของกลุ่มกดดัน

1.กลุ่มผลประโยชน์

2.กลุ่มส่งเสริม

3.กลุ่มกดดันทางเชื้อชาติ

4. กลุ่มข้าราชการ

----------------------------------

ระบบราชการ

(Bureaucracy)

1.ความหมายของระบบราชการ

2.ประวัติระบบราชการ

3. รูปแบบระบบราชการ

ระบบราชการ

-ความหมายของระบบราชการ

-ประวัติระบบราชการ

-รูปของระบบราชการ

----------------------------------------


คำถามท้ายบท
กระบวนการทางการเมือง

รูปแบบของรัฐบาล
1.จรูญ สุภาพ  อธิบาย กระบวนการทางการเมือง ว่าอย่างไร
2.Parliamentary Government คืออะไร
3. Presidential  Government คืออะไร
4. ประเทศใดเป็นแหล่งกำเนิดหรือแม่บทของการปกครองในระบบรัฐสภา
5.ในรัฐบาลแบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีมีที่มาอย่างไร
6. ในรูปแบบรัฐบาลแบบรัฐสภา ถ้ารัฐสภาไม่รับรองนโยบายของคณะรัฐมนตรี จะเกิดเหตุการณ์เช่นไร
7.ในรูปแบบรัฐบาลแบบประธานาธิบดี Separation of Power คืออะไร
8.ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอยู่ในตำแหน่งสมัยละกี่ปี
9.ในรูปแบบของรัฐบาลแบบประธานาธิบดี ผู้ใดมีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะรัฐมนตรี
10. การคานอำนาจ ในภาษาอังกฤษใช้ว่าอย่างไร
11. ในรูปแบบของรัฐบาลแบบประธานาธิบดี Checks and Balances คืออะไร
12.หน่วยงานใดมีสิทธิที่จะกล่าวโทษประธานาธิบดี เช่นในกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขายชาติ

พรรคการเมือง
13. พรรคการเมือง ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
14.หยุด แสงอุทัย อธิบายพรรคการเมืองว่าอย่างไร
15.ที.เอส. สตีเวนสัน ให้คำนิยามพรรคการเมืองว่าอย่างไร
16. Single Party System คือระบบอะไร
17.Two Party System คือระบบอะไร
18. Multi-Party System คือระบบอะไร

นักการเมืองกับข้าราชการประจำ
19.ตามหลักวิชาการนั้น ฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจำควรจะแยกออกจากกันเพราะเหตุใด
20.ในประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา ข้าราชการประจำจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อเทียบกับนักการเมือง

กลุ่มกดดัน
21. Pressure group คือกลุ่มอะไร
22. Business Group คือกลุ่มอะไร
23. Interest Group คือกลุ่มอะไร

ระบบราชการ
24. ระบบราชการ ถอดศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่าอะไร
25. ระบบราชการสมัยใหม่ ซึ่งเริ่มขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยได้เริ่มในวงการใดก่อน
26. ระบบผู้นำแบบบุญญาธิการมีมีลักษณะอย่างไร
27.ระบบราชการแบบอุปถัมภ์ มีลักษณะอย่างไร
28. ระบบราชการแบบคุณธรรม มีลักษณะอย่างไร
29.ระบบราชการแบบวรรณะมีความโดดเด่นอยู่ในประเทศใด
30. Guardian Bureaucracy คือระบบราชการแบบใด
----------------------
ตอบคำถามโดยแจงรายละเอียดให้มากที่สุด (ข้อ 31-35)
31.จงแจกแจงถึงข้อดีและข้อเสียของรัฐบาลแบบรัฐสภา
32.พรรคการเมืองแบ่งออกเป็น  3 ระบบ คืออะไรบ้าง
33.หน้าที่ของพรรคการเมืองมีอะไรบ้าง
34. องค์การและการจัดการของพรรคการเมืองควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง
35. กลุ่มผลประโยชน์ (Interest groups) คืออะไร จงยกตัวอย่างกลุ่มผลประโยชน์มาสัก 4 ตัวอย่าง

No comments:

Post a Comment

Google

Total Pageviews

Flagcounter

free counters

Popular Posts