กำลังรับสมัคร

พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี รับสมัครผู้จบชั้น ม.๖ และ ปวส.,อนุปริญญา เข้าเรียนเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตร ๔ ปี และเทียบโอน ๒ ปี ติดต่อที่ผู้ประสานงาน เบอร์โทร. 087-519-3955Google

Monday, 10 January 2011

สัปดาห์ที่ 8 : สถาบันทางการเมือง

สถาบันทางการเมือง
Political Institutions
ครอบคลุมสถาบันใหญ่ 4 สถาบันต่อไปนี้:
1.รัฐธรรมนูญ
2.สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ
3.สถาบันฝ่ายบริหาร
4.สถาบันฝ่ายตุลาการ

รัฐธรรมนูญ (Constitution)
-ความหมายของรัฐธรรมนูญ
1.คำนิยามของออสติน แรนนี
2.คำนิยามของ เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์

-การแบ่งประเภทของรัฐธรรมนูญ
1.รัฐธรรมนูญแบบจารีตประเพณี
2.รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
3.รัฐธรรมนูญกษัตริย์และรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐ
4.รัฐธรรมนูญรัฐเดี่ยวและรัฐธรรมนูญรัฐรวม


-ที่มาของรัฐธรรมนูญ
1.โดยการวิวัฒนาการ
2.โดยการปฏิวัติหรือรัฐประหาร
3.โดยประมุขของรัฐเป็นผู้มอบให้
4.โดยการมีรัฐหรือประเทศใหม่
5.โดยประเทศผู้ยึดครองเป็นผู้มอบให้

-ลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ดี
1.มีข้อความที่ชัดเจนแน่นอน
2.มีบทบัญญัติครบถ้วน
3.มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
4.จะต้องสั้น
5.มีบทบัญญัติว่าด้วยวิธีการแก้ไข

สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ(Legislative)
-องค์ประกอบของสถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ
1.ระบบสภาเดียว (Unicameral)
2.ระบบสองสภา (Bicameral)
-ระบบสองสภาของอังกฤษ(Parliament)
1.สภาขุนนาง (House of Lords)
2.สภาสามัญ (House of Commons)

-ระบบสองสภาของสหรัฐอเมริกา(Congress)
1.สภาสูง(Senates)
2.สภาผู้แทนราษฎร(House of Representatives)

สถาบันฝ่ายบริหาร(Executive)
-การปกครองแบบรัฐสภา
(Parliamentary System)
-การปกครองแบบประธานาธิบดี
(Presidential System)

สถาบันฝ่ายตุลาการ(Judiciary)
-การจัดตั้งองค์การฝ่ายตุลาการ
-วิธีการแต่งตั้งและเลือกตั้งผู้พิพากษา
-วาระการอยู่ในตำแหน่งของผู้พิพากษา
-การพ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษา
 -----------------------------------------------
คำถามท้ายบท
สถาบันทางการเมือง

จงตอบคำถามเพียงย่นย่อ(ข้อ 1-30)
หัวข้อย่อย รัฐธรรมนูญ
1.สถาบัน มีความหมายว่าอะไร
2.รัฐธรรมนูญได้ชื่อเป็นกฎหมายสูงสุดเพราะเหตุใด
3.ออสติน แรนนี อธิบายรัฐธรรมนูญว่าอย่างไร
4.เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์ อธิบายรัฐธรรมนูญว่าอย่างไร
5.รัฐธรรมนูญประเภท “unwritten Constitution” เป็นอย่างไร
6.Absolute Monarchy คืออะไร
7.Constitutional Monarchy คืออะไร
8.รัฐธรรมนูญรัฐเดี่ยว และรัฐธรรมนูญแบบรัฐรวม มีลักษณะต่างกันอย่างไร

หัวข้อย่อย สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ
9.ระบบสภาเดียว เป็นอย่างไร
10.ระบบสองสภา เป็นอย่างไร
11.สภาล่างของอังกฤษ คือสภาอะไร
12.สภาสูงของอังกฤษ คือสภาอะไร
13.สภาล่างของสหรัฐอเมริกา คือสภาอะไร
14.สภาสูงของสหรัฐ คือสภาอะไร
15.รัฐสภาของอังกฤษมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร
16.รัฐสภาของสหรัฐอเมริกามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร

หัวข้อย่อย สถาบันฝ่ายบริหาร
17.ฝ่ายบริหารตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
18. The first among equal แปลว่าอย่างไร
19.The first among equal เป็นสถานะทางการเมืองของผู้ใด
20.Collective responsibility หมายถึงอะไร
21. Privy Council คืออะไร
22. พรรคอนุรักษนิยมของอังกฤษมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร
23.พรรคกรรมกรของอังกฤษมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร
24.ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ใดเป็นประมุขรัฐ และผู้ใดเป็นประมุขรัฐบาล

หัวข้อย่อย ฝ่ายตุลาการ
25.ฝ่ายตุลาการ ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร
26.Checks and balances คืออะไร
27.Supreme Court คืออะไร
28.ในสหรัฐอเมริกา  ใครเป็นผู้มีอำนาจเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลสูงสุด
29.ศาลอุทธรณ์ใช้ในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
30.ในสหรัฐอเมริกา คณะผู้พิพากษาของศาลใดดำรงอยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิต
 ------------------------------------------
ตอบคำถามโดยลงในรายละเอียด(ข้อ 31-35)
31.รัฐธรรมนูญมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
32.จงแสดงถึงลักษณะข้อดีของระบบสองสภามาอย่างละเอียด
33.จงแสดงให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา และการปกครองแบบแบบรัฐสภาของอังกฤษ
34. จงกล่าวถึงหน้าที่ของฝ่ายตุลาการอย่างละเอียด
35. จงอธิบายถึงวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดตั้งองค์การสถาบันฝ่ายตุลการ

No comments:

Post a Comment

Google

Total Pageviews

Flagcounter

free counters

Popular Posts