กำลังรับสมัคร

พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี รับสมัครผู้จบชั้น ม.๖ และ ปวส.,อนุปริญญา เข้าเรียนเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตร ๔ ปี และเทียบโอน ๒ ปี ติดต่อที่ผู้ประสานงาน เบอร์โทร. 087-519-3955Google

Sunday, 19 December 2010

สัปดาห์ที่7:กฎหมาย

คำบรรยายเรื่อง กฎหมาย”(LAW)

ครอบคลุมเรื่อง
-ความหมายของกฎหมาย
-ที่มาของกฎหมาย
-การแบ่งประเภทของกฎหมาย
-กฎหมายภายในประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ

ความหมายของกฎหมาย
-ในสมัยกลาง กฎหมายคือกฎของพระเจ้า
-ปัจจุบัน กฎหมาย คือกฎข้อบังคับของรัฐ

ที่มาของกฎหมาย
1.ขนบธรรมเนียม
2.ออกกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
3.คำสั่งของฝ่ายบริหาร
4. คำพิพากษาของศาล
5. บทความทางวิชาการ
6. รัฐธรรมนูญ
7.สนธิสัญญา
8. ประมวลกฎหมาย
9.ประชามติ
10.หลักความยุติธรรม

การแบ่งประเภทของกฎหมาย
1.กฎหมายที่ก่อให้เกิดสิทธิ
2.กฎหมายที่กำหนดวิธีการป้องกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน

กฎหมายภายในประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายภายในประเทศ
-กฎหมายเอกชน
-กฎหมายมหาชน
-กฎหมายรัฐธรรมนูญ
-กฎหมายปกครอง
-กฎหมายอาญา
กฎหมายระว่างประเทศ
-กฎเกณฑ์หรือจารีตประเพณี
-ข้อตกลงหรือสนธิสัญญา

-----------------------------
แบบฝึกหัดท้ายบท
หัวข้อบรรยาย กฎหมาย
1.ในทางรัฐศาสตร์ กฎหมายคืออะไร
2. อริสโตเติล บอกว่ากฎหมายคืออะไร
3.วัตถุประสงค์ของการมีกฎหมายเพื่ออะไร
4.ในสมัยกลางมีความเห็นว่ากฎหมายคืออะไร
5.ในคริสต์ศตวรรษที่ 19  มีความเห็นว่ากฎหมายคืออะไร
6.  ที่มาของกฎหมายที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Custom คืออะไร
7.ที่มาของกฎหมายที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Legislation คืออะไร
8. ที่มาของกฎหมายที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Executive Decree คืออะไร
9.ที่มาของกฎหมายในข้อที่ว่าคำพิพากษาของศาลตรงกับภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
10.จงยกตัวอย่าง ขนบธรรมเนียมไทยที่ได้กลายมาเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในสังคมไทย
11.ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์และเหตุผลอะไร
12. ในกรณีที่คำสั่งของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นชอบด้วย
คำสั่งของฝ่ายบริหารหรือพระราชกำหนดนั้นจะมีผลอย่างไร
13.Supreme Court คืออะไร
14.รัฐธรรมนูญคืออะไร
15.สนธิสัญญาคืออะไร
16. Napoleonic Code คืออะไร
17.หลักความยุติธรรม คืออะไร
18. อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง Initiative และ Referendum
19.กฎหมายที่ก่อให้เกิดสิทธิในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร
20.กฎหมายภายในมีกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง
21.กฎหมายเอกชนมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องอะไร
22. กฎหมายมหาชนคือกฎหมายแบบไหน
23.ความผิดฐานลักทรัพย์ยอมความกันได้หรือไม่
24.กฎหมายรัฐธรรมนูญคือกฎหมายแบบไหน
25.ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่อะไร
26. กฎหมายปกครองคือกฎหมายอะไร
27. กฎหมายใดที่กำหนดบทบัญญัติถึงวิธีการที่ประชาชนจะได้รับการทดแทนอย่างเป็นธรรม
ในกรณีที่เจ้าหน้าของรัฐปฏิบัติการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
28.กฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
29.การลักทรัพย์ การปล้น การฆ่าคนตาย มีความผิดตามกฎหมายอะไร
30.กฎเกณฑ์ จารีตประเพณี และสนธิสัญญาระหว่างสองรัฐ  อยู่ในขอบเขตของกฎหมายใด

-----------------------------------------

จงตอบคำถามโดยแจกแจงอย่างละเอียด(ข้อ 31-35)
31. ปัจจุบันให้นิยมความหมายของกฎหมายว่าอย่างไร
32.ลักษณะสำคัญของกฎหมายมีอะไรบ้าง
33.จงบอกที่มาของกฎหมายว่ามีอะไรบ้าง
34.ตามกระบวนการของกฎหมายอาญา รัฐจะต้องดำเนินการกับผู้กระทำความผิดทางอาญา
ตามขั้นตอนอย่างบ้าง ให้บอกมาอย่างละเอียด
35.กฎหมายภายในประเทศมีอะไรบ้างจงบอกมาทั้งหมด

No comments:

Post a Comment

Google

Total Pageviews

Flagcounter

free counters

Popular Posts